Tämä on Osuuskunta Väenvoiman henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 29.01.20.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Osuuskunta Väenvoima, Pispalan valtatie 26 A 2, 33250 Tampere

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Jatta Oksanen, vaenvoima@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Osuuskunta Väenvoiman asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Osuuskunta Väenvoiman asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon ja laskutukseen. Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, joita Asiakas on antanut Osuuskunta Väenvoimalle tehdessään tilauksen Väenvoiman verkkokaupassa tai luodessaan oman tilin verkkokauppaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilauksen tiedot, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Henkilötietoja säilytetään aktiivisen asiakassuhteen ajan, ja sen loputtua 6 kuukautta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan kirjoittaessa tiedot Osuuskunta Väenvoiman verkkokauppaan tehdessään tilausta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).